Hạt giống Rau mồng tơi xanh

Hạt giống Rau mồng tơi xanh

10,000đ /20gr

Mồng tơi xanh

Khoảng cách: 15x20cm

Khối lượng hạt tương đương: 600-700g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo

Thời gian nẩy mầm của Hạt giống mồng tơi: 3-7 ngày

DANH MỤC