Hạt giống Đậu Cove

  1. Hạt giống Đậu cove bụi lùn 20gr -25% 0ff
  2. Hạt giống Đậu cove bụi vàng 20gr -25% 0ff
  3. Hạt giống Đậu Cove cao sản 20gr -18% 0ff