Hạt giống Khổ qua tây

Hạt giống Khổ qua tây

10,000đ /2gr

Khổ qua tây

Khoảng cách: 0,5x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 200-250g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo

DANH MỤC