Hạt giống Rau hẹ PN

Hẹ cao sản

Khối lượng gieo sạ: 2-2.5kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày sau trồng.

DANH MỤC