Hạt giống Hành lá gốc trắng

Hạt giống Hành lá gốc trắng

10,000đ /2gr

Hành lá gốc trắng

Khoảng cách: 10x15cm

Khối lượng hạt tương đương: 1kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau gieo.

DANH MỤC