Hạt giống Bí đỏ trái dài - Bí rợ, Bí sáp

Hạt giống Bí đỏ trái dài - Bí rợ, Bí sáp

20,000đ /10gr

Bí rợ trái dài/ Bí sáp

Khoảng cách: 0,5x3m

Khối lượng giống tương đương: 60-70g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày sau gieo

DANH MỤC