Hạt giống Su hào xanh VN

Hạt giống Su hào xanh VN

10,000đ /2gr

Su  hào xanh

Khoảng cách: 20x30cm

Số lương cây tương đương: 1000-1300 cây/1000.m2

Thời gian thu hoạch: 58-60 ngày sau gieo

DANH MỤC