Hạt giống Rau Dền tiều

Hạt giống Rau Dền tiều

10,000đ /20gr

Rau dền tía

Khoảng cách: 5x10cm

Khối lượng hạt tương đương: 300-400g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 20-25 ngày sau gieo

DANH MỤC