Hạt giống rau cải Nhíp

Cải nhíp

Khoảng cách 15x25cm

Khối lượng hạt tương đương: 34-40g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau khi gieo.

DANH MỤC