Hạt giống Khổ qua rừng

Hạt giống Khổ qua rừng

15,000đ /1gr

Khổ qua rừng

Khoảng cách: 0,4x1m

Khối lượng hạt tương đương: 277-280g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 38-40 ngày sau gieo

DANH MỤC