Hạt giống Cải ngọt ăn bông - Cải ngồng

Hạt giống Cải ngọt ăn bông - Cải ngồng

10,000đ /20gr

Cải ngồng

Khoảng cách: 15x15cm

Khối lượng hạt gieo: 200-250g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo.

DANH MỤC