Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1

Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1

20,000đ /2gr(~10 hạt)

Bí hạt đậu

Khoảng cách: 0,6x4m2

Khối lượng tương đương:90-100g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau gieo

DANH MỤC