Hạt giống Rau dền cơm

Hạt giống Rau dền cơm

10,000đ /10gr

Dền cơm

Khoảng cách: 5x10cm

Khối lượng giống tương đương: 300-400g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 20-25 ngày sau gieo

DANH MỤC