Hạt giống Dưa Gang

Dưa gang

Khoảng cách: 0,6x1,5m

Khối lượng giống tương đương: 111-115g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày sau gieo

DANH MỤC